Služby

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT ?

Provozování elektrického zařízení VN a NN

Zajišťujeme provoz a údržbu trafostanic aa rozvoden VN pro výrobní a komerční areály.

 • Provozujeme elektrická zařízení odběratelů a provozovatelů LDS.
 • Pravidelná preventivní údržba podle Řádu preventivní údržby včetně odstraňování závad menšího rozsahu.
 • Odstraňování závad většího rozsahu zjištěných při provádění preventivní údržby na energetickém zařízení.
 • Opravy energetického zařízení objednatele vzniklé z důvodu poruchy a havárií.
 • Provozní manipulace na základě požadavku objednatele.
 • Zajištění celodenní pohotovosti včetně víkendů (pohotovostní služba) a odstraňování poruch.

Revize elektrického zařízení VN a NN

Výchozí a pravidelné revize elektrických zařízení.

Revize Elektroinstalace

Revize elektroinstalací v domácnostech a průmyslových objektech zajistí kontrolu správnosti provedení elektroinstalačních prací a montáží jednotlivých prvků a odpovídající stav z hlediska příslušných norem. U průmyslových elektroinstalací je nezbytné provádět revize z důvodu rizik a preventivních opatření proti úrazu elektrickým proudem.

Spotřebiče a nářadí

Pravidelné revize vycházející ze zákonných norem, které určují stanovené lhůty pro provádění revizí. V případě nedodržení těchto termínů hrozí vysoké pokuty. Pokud se při řešení pojistných událostí zjistí, že nemáte revizi, ztrácíte nárok na pojistné plnění.

Hromosvody

Pravidelná revize hromosvodu může odhalit problémy s parametry a stavem hromosvodu. V případě, že stav hromosvodu neodpovídá normám, dochází k následujícím problémům: výboj blesku závažně poškodí instalaci elektrických zařízení, elektrické spotřebiče, elektroniku a výpočetní techniku. Při průchodu blesku mokrým zdivem či dřevem může dojít k poškození části zdí, komínů, krovů a dalších konstrukčních prvků stavby. Důsledkem zahřátí předmětů může dojít k následnému vzplanutí a požáru.

Výstavba, montáž a údržba

 • Realizujeme energetické stavby.
 • Zajišťujeme údržbu elektrického zařízení VN a NN.
 • Provozujeme a inovujeme energetická hospodářství.
 • Poskytujeme elektromontážní činnosti.
 • Provádíme strojní a elektro údržbu.
 • Výměny a opravy transformátorů.
 • Rekonstrukce elektrického zařízení v majetku zákazníka.
 • Montujeme zabezpečovací EZS a protipožární EPS systémy.

Poradenství a inženýrská činnost

Vytváříme posudky, analýzy, technicko-ekonomické studie, energetické audity s cílem snižovat energetickou náročnost.

Zpracujeme termovizní měření a diagnostické zkoušky elektrických zařízení.

Inženýring

Zajistíme pro vás vyřízení přihlášek a smluv k odběru elektrické energie. Připravíme potřebné dokumenty a zastoupíme vás při jednáních s úřady.